Tất cả
Rank: Bạc
Tướng: 115
Trang phục: 56
Ngọc:
99,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 102
Trang phục: 40
Ngọc:
9,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 134
Trang phục: 61
Ngọc:
9,999,999,999đ
Rank: Bạc
Tướng: 135
Trang phục: 41
Ngọc:
99,999,999,999đ
Rank: Bạc
Tướng: 116
Trang phục: 42
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Bạc
Tướng: 117
Trang phục: 34
Ngọc:
9,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 62
Trang phục: 30
Ngọc:
99,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 54
Trang phục: 36
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 72
Trang phục: 32
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 78
Trang phục: 16
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 123
Trang phục: 39
Ngọc:
99,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 92
Trang phục: 27
Ngọc:
9,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 96
Trang phục: 25
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 137
Trang phục: 35
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 145
Trang phục: 111
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 118
Trang phục: 107
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 112
Trang phục: 142
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 85
Trang phục: 109
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 145
Trang phục: 80
Ngọc:
999,999,999,999đ
Rank: Đồng
Tướng: 69
Trang phục: 22
Ngọc:
9,999,999,999đ