Tất cả
Tướng: 27
Trang phục: 12
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 22
Trang phục: 11
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
120,000đ
Tướng: 22
Trang phục: 11
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
120,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 19
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 13
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 14
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 10
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
120,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 19
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 12
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 23
Trang phục: 12
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 12
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
140,000đ
Tướng: 24
Trang phục: 16
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 16
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
160,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 8
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
130,000đ
Tướng: 25
Trang phục: 16
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
160,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 13
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 12
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
150,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 18
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
180,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 11
Rank: Bạc
Đá Quý: Không
200,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 28
Trang phục: 14
Rank: Bạch Kim
Đá Quý: Không
250,000đ